درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 13 اعداد: 10 تا 100

واژگان

10
Diez
20
Veinte
30
Treinta
40
Cuarenta
50
Cincuenta
60
Sesenta
70
Setenta
80
Ochenta
90
Noventa
100
Cien