درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 11 اعداد: 11 از 20

واژگان

11
Once
12
Doce
13
Trece
14
Catorce
15
Quince
16
Dieciséis
17
Diecisiete
18
Dieciocho
19
Diecinueve
20
Veinte