درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 10 اعداد: 0 تا 10

واژگان

تعداد
Números
1
Uno
2
Dos
3
Tres
4
Cuatro
5
Cinco
6
Seis
7
Siete
8
Ocho
9
Nueve
10
Diez