درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 9 شروع: عبارات

واژگان

ضمنا
A propósito
حداقل
Por lo menos
سرانجام
Por fin
اما
Sin embargo
از این رو
Por eso
نگران نباش
No se preocupe
که بستگی دارد
Eso depende
من متاسفم
Lo siento
در حال حاضر
Ahora mismo
من نمی دانم
No sé
مانند این
Así