درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 7 شروع: من هستم

واژگان

من هستم
Yo soy
آیا
Está
و
Y
زیرا
Porque
اما
Pero
یا
O
در
En
بدون
Sin
در
En