فارسی اسپانیایی درس 6 واژگان

اسپانیایی :: درس 6. شروع: سوالات کوتاه

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

¿Cuándo?
چه موقع ؟
¿Dónde?
کجا؟
¿Cuál?
کدام یک؟
¿Quién?
چه کسی؟
¿De quién?
مال چه کسی؟
¿Por qué?
چرا؟
¿Qué?
چیست؟
¿Cómo?
چگونه؟
¿Cuánto tiempo?
چه مدت؟
¿Cuánto?
چقدر؟
¿Tiene?
آیا دارید؟
¿A quién?
به چه کسی؟
¿Con qué?
با چه؟