درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 5 شروع: ضمایر

واژگان

من
Yo
تو
او
Él
او
Ella
ما
Nosotros
شما
Ustedes
آنها
Ellos
مال من
Mi
مال شما
Tu
مال او
Su
مال او
Su
این
Esto
که
Eso
اینها
Estos
آنها
Esos