فارسی اسپانیایی درس 4 واژگان

اسپانیایی :: درس 4. شروع: لطفا و با تشکر از شما

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Por favor
لطفاً
Gracias
ممنون از شما
De nada
قابلی ندارد
Salud
سلامت باشید
Feliz cumpleaños
تولدت مبارک
Felicitaciones
تبریک
Buena suerte
موفق باشید
¿Cómo se llama?
نام شما چیست؟
Me llamo María
اسم من ماریا است
Perdón, no escuché su nombre
ببخشید، من نام شما را نشنیدم
Mucho gusto
از ملاقات شما خوشبختم
¿De dónde es usted?
اهل کجا هستید؟
Soy de Nueva York
من از نیویورک هستم