فارسی اسپانیایی درس 3 واژگان

اسپانیایی :: درس 3. شروع: آهسته تر صحبت کنید

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Hable despacio
آرام صحبت کنید
No entiendo
من درک نمی کنم
¿Usted entiende?
آیا شما درک می کنید؟
Seguro
حتماً
Repita, por favor
تکرار، لطفا
Otra vez
دوباره
Palabra por palabra
کلمه به کلمه
Despacio
به آرامی
¿Cómo se dice?
شما چطور می گویید؟
¿Qué significa eso?
به چه معنی است؟
¿Qué dijo usted?
شما چه گفتید؟
¿Tiene alguna pregunta?
آیا شما سوال دارید؟