درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 3 شروع: آهسته تر صحبت کنید

واژگان

آرام صحبت کنید
Hable despacio
من درک نمی کنم
No entiendo
آیا شما درک می کنید؟
¿Usted entiende?
حتماً
Seguro
تکرار، لطفا
Repita, por favor
دوباره
Otra vez
کلمه به کلمه
Palabra por palabra
به آرامی
Despacio
شما چطور می گویید؟
¿Cómo se dice?
به چه معنی است؟
¿Qué significa eso?
شما چه گفتید؟
¿Qué dijo usted?
آیا شما سوال دارید؟
¿Tiene alguna pregunta?