فارسی اسپانیایی درس 2 واژگان

اسپانیایی :: درس 2. شروع: من کمی صحبت می کنم

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

¿Usted habla inglés?
آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟
Sí, un poco
بله، یک کمی
بله
No
خیر
Mucho gusto en conocerlo
از ملاقات شما خوشبختم
Mucho gusto en verlo
خوشحالم تو رو می ببینم
Señor (el)
آقای
Señora (la)
خانم
Señorita (la)
خانم