درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 2 شروع: من کمی صحبت می کنم

واژگان

آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟
¿Usted habla inglés?
بله، یک کمی
Sí, un poco
بله
خیر
No
از ملاقات شما خوشبختم
Mucho gusto en conocerlo
خوشحالم تو رو می ببینم
Mucho gusto en verlo
آقای
Señor (el)
خانم
Señora (la)
خانم
Señorita (la)