درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 92 تعطیلات: در کشور

واژگان

در کشور
Kırsal alanda
میدان
Tarla
طویله
Ahır
مزرعه
Çiftlik
کشاورز
Çiftçi
تراکتور
Traktör
آسمان زیبا است
Gökyüzü çok güzel
ستاره های زیادی وجود دارد
Çok yıldız var
این یک ماه کامل است
Dolunay var
من عاشق خورشید هستم
Güneşi severim