درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 82 ساحل: حیوانات دریایی

واژگان

صدف حلزونی یا خرچنگ
Deniz kabuğu
گراز ماهی
Denizatı
نهنگ
Balina
خرچنگ
Yengeç
گراز دریایی
Yunus
ستاره دریایی
Denizyıldızı
ماهی
Balık
کوسه ماهی
Köpekbalığı
پیرانا
Pirana
توتیا
Denizanası