درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 69 غذایی: فروشگاه مواد غذایی غذا

واژگان

فروشگاه مواد غذایی
Manav
فروشگاه مواد غذایی باز است
Manav açık
بسته
Kapalı
سبد خرید
Alışveriş Sepeti
سبد
Sepet
آیا برنج دارید؟
Pirinç var mı?
خرید
Satın al
پرداخت
Öde
در کدام راهرو است؟
Hangi koridor?
قصابی
Kasap dükkanı
نانوایی
Fırın
آب کجا است؟
Su nerede?
پختن
Aşçı
صرف شام با خانواده
Aileyle akşam yemeği ye
من گرسنه هستم
Açım
چیدن میز
Sofrayı kur