درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 36 بدن: سر

واژگان

قسمتهای بدن
Vücut parçaları
سر
Kafa
مو
Saç
چهره
Yüz
پیشانی
Alın
ابرو
Kaş
مژگان
Kirpikler
چشم
Göz
بینی
Burun
گونه
Yanak
گوش
Kulak