درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 35 متضاد: قدیمی / جدید

واژگان

قدیمی
Eski
جدید
Yeni
خشن
Kaba
صاف
Pürüzsüz
ضخیم
Kalın
نازک
İnce
سرد
Soğuk
داغ
Sıcak
همه
Hepsi
هیچ یک
Hiçbiri
قبل از
Önce
پس از
Sonra