درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 34 متضاد: بیشتر / کمتر

واژگان

بیشتر
Daha fazla
کمتر
Daha az
صحیح
Doğru
غلط
Yanlış
خوشحال
Mutlu
غمگین
Üzücü
تمیز
Temiz
کثیف
Kirli
زنده
Canlı
مرده
Ölü
دیر
Geç
در اوایل
Erken