درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 33 متضاد: آهسته / سریع

واژگان

آرام
Yavaş
سریع
Hızlı
خالی
Boş
کامل
Tam
قشنگ
Güzel
زشت
Çirkin
پر سر و صدا
Gürültülü
ساکت
Sessiz
قوی
Güçlü
ضعیف
Zayıf
حقیقت
Gerçek
دروغ
Yat
سخت
Sert
نرم
Yumuşak