درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 30 متضاد: بزرگ / کوچک

واژگان

بزرگ
Büyük
کوچک
Küçük
بلند
Uzun
کوتاه
Kısa
جوان
Genç
پیر
Yaşlı
لاغر
Sıska
چاق
Şişman
بالا
Yukarı
پایین
Aşağı
سوال
Soru
پاسخ
Yanıt