درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 22 مردم: دختران و پسران

واژگان

پسر
Genç Oğlan
دختر
Kız
زن
Kadın
مرد
Erkek
دوست پسر
Erkek arkadaş
دوست دختر
Kız arkadaş
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
Kuzen
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
Kuzen
عمه/خاله
Teyze
دایی/عمو
Amca
زن
Karı
شوهر
Koca