درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 20 مردم: اعضای خانواده

واژگان

مردم
İnsanlar
مادر
Anne
پدر
Baba
برادر
Erkek kardeş
خواهر
Kız kardeş
پسر
Oğul
دختر
Kız
پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره
Erkek yeğen
دختر برادر یا خواهر و غیره
Kız yeğen
پدر بزرگ
Büyükbaba
مادر بزرگ
Büyükanne