درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 17 راهنمایی: پایین سالن

واژگان

مستقیم
Dosdoğru
پشت سر
Arkada
در مقابل
Ön Tarafta
در داخل
İçinde
خارج از
Dışında
اینجا
Burada
آنجا
Orada
در امتداد دیوار
Duvar boyunca
نزدیک
Yakın
در اطراف گوشه
Köşeyi dönünce
دور
Uzakta
بر میز
Masa başında
در خط
Sırada
طبقه پایین
Alt katta
طبقه بالا
Üst katta
پایین سالن
Koridorun aşağısında