درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 14 اعداد: 100 تا 1000

واژگان

100
Yüz
200
İki yüz
300
Üç yüz
400
Dört yüz
500
Beş yüz
600
Altı yüz
700
Yedi yüz
800
Sekiz yüz
900
Dokuz yüz
1000
Bin