درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 13 اعداد: 10 تا 100

واژگان

10
On
20
Yirmi
30
Otuz
40
Kırk
50
Elli
60
Atmış
70
Yetmiş
80
Seksen
90
Doksan
100
Yüz