درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 11 اعداد: 11 از 20

واژگان

11
On bir
12
On iki
13
On üç
14
On dört
15
On beş
16
On altı
17
On yedi
18
On sekiz
19
On dokuz
20
Yirmi