درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 10 اعداد: 0 تا 10

واژگان

تعداد
Sayılar
1
Bir
2
İki
3
Üç
4
Dört
5
Beş
6
Altı
7
Yedi
8
Sekiz
9
Dokuz
10
On