درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 7 شروع: من هستم

واژگان

من هستم
Ben
آیا
-dir
و
Ve
زیرا
Çünkü
اما
Fakat
یا
Veya
در
İçinde
بدون
Olmadan