درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 3 شروع: آهسته تر صحبت کنید

واژگان

آرام صحبت کنید
Yavaş konuş
من درک نمی کنم
Anlamıyorum
آیا شما درک می کنید؟
Anlıyor musun?
حتماً
Tabii
تکرار، لطفا
Tekrar et, lütfen
دوباره
Tekrar
کلمه به کلمه
Kelimesi kelimesine
به آرامی
Yavaş yavaş
شما چطور می گویید؟
Nasıl diyorsunuz?
به چه معنی است؟
Bu ne anlama geliyor?
شما چه گفتید؟
Ne dedin?
آیا شما سوال دارید؟
Bir sorun var mı?