درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 2 شروع: من کمی صحبت می کنم

واژگان

آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟
İngilizce biliyor musun?
بله، یک کمی
Evet, biraz
بله
Evet
خیر
Hayır
از ملاقات شما خوشبختم
Tanıştığımıza memnun oldum
خوشحالم تو رو می ببینم
Seni görmek ne güzel
آقای
Bay
خانم
Bayan
خانم
Bayan