فارسی روسی درس 109 واژگان

روسی :: درس 109. کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف

loading

واژگان :: روسی فارسی

Гостевая книга
کتاب مهمان
Корзина
سبد خرید
Группа новостей
گروه خبری
Подписаться
اشتراک در
Исходящие сообщения
پیام های خروجی
Зашифрованная почта
پست الکترونیکی رمز دار
Отправленные
پیامهای ارسال شده
Удаленные сообщения
پیامهای حذف شده
Входящие
صندوق وارده
Исходящие
صندوق خارجه