درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 109 کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف

واژگان

کتاب مهمان
Гостевая книга
سبد خرید
Корзина
گروه خبری
Группа новостей
اشتراک در
Подписаться
پیام های خروجی
Исходящие сообщения
پست الکترونیکی رمز دار
Зашифрованная почта
پیامهای ارسال شده
Отправленные
پیامهای حذف شده
Удаленные сообщения
صندوق وارده
Входящие
صندوق خارجه
Исходящие