فارسی روسی درس 106 واژگان

روسی :: درس 106. استخدام: ورود اطلاعات

loading

واژگان :: روسی فارسی

Шаблон
قالب
Пользовательские настройки
تنظیمات
Установите флажок
مربع را علامت بزنید
Передача файла
انتقال فایل
Вход
ورود
Ключевое слово
کلمه کلیدی
Имя пользователя
نام کاربر
Пароль
رمز عبور
Цифровая подпись
امضای دیجیتال
Общедоступный
در دسترس همگان
Ширина полосы пропускания
پهنای باند
Баннер
پرچم
Иконка
شمایل
Часто задаваемые вопросы
پرسش و پاسخ