درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 106 استخدام: ورود اطلاعات

واژگان

قالب
Шаблон
تنظیمات
Пользовательские настройки
مربع را علامت بزنید
Установите флажок
انتقال فایل
Передача файла
ورود
Вход
کلمه کلیدی
Ключевое слово
نام کاربر
Имя пользователя
رمز عبور
Пароль
امضای دیجیتال
Цифровая подпись
در دسترس همگان
Общедоступный
پهنای باند
Ширина полосы пропускания
پرچم
Баннер
شمایل
Иконка
پرسش و پاسخ
Часто задаваемые вопросы