فارسی روسی درس 105 واژگان

روسی :: درس 105. اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری

loading

واژگان :: روسی فارسی

Назад
پشت
Вперед
جلو
Сохранить
ذخیره
Скачать
دانلود
Щелчок мышью
کلیک کنید
Перетаскивать
کشیدن
Отпускать
بیاندازید
Обновленный
به روز شده
Обновление
به روز
Выпадающее меню
منوی کشویی
Стоп
ایست