درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 105 اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری

واژگان

پشت
Назад
جلو
Вперед
ذخیره
Сохранить
دانلود
Скачать
کلیک کنید
Щелчок мышью
کشیدن
Перетаскивать
بیاندازید
Отпускать
به روز شده
Обновленный
به روز
Обновление
منوی کشویی
Выпадающее меню
ایست
Стоп