درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 104 استخدام: گشت و گذار در اینترنت

واژگان

صفحه خانگی
Домашняя страница
بارگذاری
Загружать
انتخاب کنید
Выбирать
پوشه
Папка
نوار ابزار
Панель инструментов
بازگشت
Вернуться
نشان کردن
Закладка
(@)
Собака (@)
اسلش (/)
Косая черта (/)
دونقطه (:)
Двоеточие (:)