فارسی روسی درس 104 واژگان

روسی :: درس 104. استخدام: گشت و گذار در اینترنت

loading

واژگان :: روسی فارسی

Домашняя страница
صفحه خانگی
Загружать
بارگذاری
Выбирать
انتخاب کنید
Папка
پوشه
Панель инструментов
نوار ابزار
Вернуться
بازگشت
Закладка
نشان کردن
Собака (@)
(@)
Косая черта (/)
اسلش (/)
Двоеточие (:)
دونقطه (:)