فارسی روسی درس 102 واژگان

روسی :: درس 102. استخدام: به دنبال کار

loading

واژگان :: روسی فارسی

У вас есть разрешение на работу?
آیا اجازه کار دارید؟
У меня есть разрешение на работу
من اجازه کاردارم
У меня нет разрешения на работу
من اجازه کار ندارم
Когда вы можете начать?
چه موقع می توانید شروع کنید؟
Я плачу десять долларов в час
من ساعتی ده دلار می پردازم
Я плачу десять евро в час
من ساعتی ده یورو می پردازم
Я плачу десять реалов в час
من ساعتی ده ریل می پردازم
Я буду платить понедельно
من هفتگی به شما می پردازم
Помесячно
ماهانه
Будьте здесь в 8:00
ساعت 8:00 صبح اینجا باشید
Работа заканчивается в 4:30
کار ساعت 4:30 تمام می شود
Суббота и воскресенье – выходные
شما روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستید
Вы будете носить форму
شما اونیفورم می پوشید
Вот как это делается
اینطوری انجام دهید