درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 101 استخدام: درخواست برای کار

واژگان

من دنبار کار هستم
Я ищу работу
ممکن است رزومه کاری شما را ببینم؟
Могу ли я увидеть ваше резюме?
بفرمایید این رزومه من است
Вот мое резюме
آیا با معرف ها می توانم تماس بگیرم؟
Есть ли у вас рекомендации?
در اینجا فهرست معرف های من است
Вот список моих рекомендаций
چقدر تجربه دارید؟
Какой у вас опыт?
چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید؟
Как давно вы работаете в этой области?
3 سال
3 года
من فارغ التحصیل دبیرستان هستم
Я выпускник средней школы
من فارغ التحصیل کالج هستم
Я выпускник колледжа
من به دنبال یک کار پاره وقت می گردم
Я ищу работу на неполный рабочий день
من می خواهم تمام وقت کار کنم
Я хотел бы работать полный рабочий день
آیا بیمه درمانی را می دهید؟
Предлагаете ли вы медицинскую страховку?
بله، پس از شش ماه کار در اینجا
Да, после шести месяцев работы здесь