فارسی روسی درس 101 واژگان

روسی :: درس 101. استخدام: درخواست برای کار

loading

واژگان :: روسی فارسی

Я ищу работу
من دنبار کار هستم
Могу ли я увидеть ваше резюме?
ممکن است رزومه کاری شما را ببینم؟
Вот мое резюме
بفرمایید این رزومه من است
Есть ли у вас рекомендации?
آیا با معرف ها می توانم تماس بگیرم؟
Вот список моих рекомендаций
در اینجا فهرست معرف های من است
Какой у вас опыт?
چقدر تجربه دارید؟
Как давно вы работаете в этой области?
چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید؟
3 года
3 سال
Я выпускник средней школы
من فارغ التحصیل دبیرستان هستم
Я выпускник колледжа
من فارغ التحصیل کالج هستم
Я ищу работу на неполный рабочий день
من به دنبال یک کار پاره وقت می گردم
Я хотел бы работать полный рабочий день
من می خواهم تمام وقت کار کنم
Предлагаете ли вы медицинскую страховку?
آیا بیمه درمانی را می دهید؟
Да, после шести месяцев работы здесь
بله، پس از شش ماه کار در اینجا