فارسی روسی درس 100 واژگان

روسی :: درس 100. دفتر مرکزی: مبلمان

loading

واژگان :: روسی فارسی

Таблица
میز
Корзина для бумаг
سبد کاغذ باطله
Стул
صندلی
Громкоговоритель
بلند گو
Флаг
پرچم
Это его стол?
آیا این میز او است؟
Сообщение
پیام
Лампа
لامپ
Свет
نور