فارسی روسی درس 98 واژگان

روسی :: درس 98. دفتر مرکزی: لوازم

loading

واژگان :: روسی فارسی

Где ножницы?
قیچی ها کجا هستند؟
Точилка для карандашей
مداد تراش
Мне нужна ручка
من نیاز به یک قلم دارم
Линейка
خط کش
Конверт
پاکت
Печать
تمبر
Клей
چسب
Ластик
پاک کن