فارسی روسی درس 97 واژگان

روسی :: درس 97. دفتر مرکزی: تجهیزات

loading

واژگان :: روسی فارسی

Факс
دستگاه فکس
Фотокопировальное устройство
دستگاه فتوکپی
Телефон
تلفن
Пишущая машинка
ماشین تحریر
Проектор
پروژکتور
Компьютер
کامپیوتر
Экран
پرده
Этот принтер работает?
آیا چاپگر کار می کند؟
Диск
دیسک
Калькулятор
ماشین حساب