فارسی روسی درس 93 واژگان

روسی :: درس 93. دکتر: بیمار

loading

واژگان :: روسی فارسی

Мне нужно обратиться к врачу
من باید به دکتر مراجعه کنم
Врач в кабинете?
آیا دکتر در دفتر است؟
Мне нехорошо
من حالم خوب نیست
Я болен
من مریض هستم
У меня болит живот
من دل درد دارم
У меня голова болит
من سر درد دارم
Прилечь
دراز بکش
Я должен прилечь
من باید دراز بکشم
У меня болит горло
گلویم درد می کند
Меня тошнит
حالت تهوع دارم
У меня аллергия
من حساسیت دارم
У меня понос
من اسهال دارم
У меня кружится голова
من سرگیجه دارم
У меня мигрень
من میگرن دارم