درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 92 تعطیلات: در کشور

واژگان

در کشور
За городом
میدان
Поле
طویله
Сарай
مزرعه
Ферма
کشاورز
Фермер
تراکتور
Трактор
آسمان زیبا است
Небо великолепно
ستاره های زیادی وجود دارد
Так много звезд
این یک ماه کامل است
Это полная луна
من عاشق خورشید هستم
Я люблю солнце