فارسی روسی درس 92 واژگان

روسی :: درس 92. تعطیلات: در کشور

loading

واژگان :: روسی فارسی

За городом
در کشور
Поле
میدان
Сарай
طویله
Ферма
مزرعه
Фермер
کشاورز
Трактор
تراکتور
Небо великолепно
آسمان زیبا است
Так много звезд
ستاره های زیادی وجود دارد
Это полная луна
این یک ماه کامل است
Я люблю солнце
من عاشق خورشید هستم