درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 86 تعطیلات: چیزهایی که من می خواهم به انجام

واژگان

من عکس گرفتن را دوست دارم
Мне нравится фотографировать
من گیتار زدن را دوست دارم
Я люблю играть на гитаре
من گره زدن را دوست ندارم
Я не люблю вязать
من نقاشی را دوست ندارم
Я не люблю рисовать
من مطالعه را دوست دارم
Я люблю читать
من ساختن هواپیمای مدل را دوست ندارم
Я не хочу делать модели самолетов
من گوش دادن به موسیقی را دوست دارم
Я люблю слушать музыку
من جمع آوری تمبر را دوست دارم
Мне нравится собирать марки
من دوست ندارم آواز بخوانم
Я не люблю петь
من ترسیم را دوست دارم
Я люблю рисовать