فارسی روسی درس 86 واژگان

روسی :: درس 86. تعطیلات: چیزهایی که من می خواهم به انجام

loading

واژگان :: روسی فارسی

Мне нравится фотографировать
من عکس گرفتن را دوست دارم
Я люблю играть на гитаре
من گیتار زدن را دوست دارم
Я не люблю вязать
من گره زدن را دوست ندارم
Я не люблю рисовать
من نقاشی را دوست ندارم
Я люблю читать
من مطالعه را دوست دارم
Я не хочу делать модели самолетов
من ساختن هواپیمای مدل را دوست ندارم
Я люблю слушать музыку
من گوش دادن به موسیقی را دوست دارم
Мне нравится собирать марки
من جمع آوری تمبر را دوست دارم
Я не люблю петь
من دوست ندارم آواز بخوانم
Я люблю рисовать
من ترسیم را دوست دارم