فارسی روسی درس 82 واژگان

روسی :: درس 82. ساحل: حیوانات دریایی

loading

واژگان :: روسی فارسی

Морская ракушка
صدف حلزونی یا خرچنگ
Морской конек
گراز ماهی
Кит
نهنگ
Краб
خرچنگ
Дельфин
گراز دریایی
Тюлень
شیر دریایی
Морская звезда
ستاره دریایی
Рыба
ماهی
Акула
کوسه ماهی
Пиранья
پیرانا
Медуза
توتیا