درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 80 ساحل: حمام آفتاب

واژگان

در ساحل
На пляже
حمام آفتاب گرفتن
Загорать
دریا
Море
موج
Волна
شن
Песок
غروب
Закат
جزیره
Остров
دریاچه
Озеро
اقیانوس
Океан
بندر
Порт
خلیج
Залив
ساحل
Побережье
مد
Прилив
جزر
Отлив
حوله
Полотенца