فارسی روسی درس 80 واژگان

روسی :: درس 80. ساحل: حمام آفتاب

loading

واژگان :: روسی فارسی

На пляже
در ساحل
Загорать
حمام آفتاب گرفتن
Море
دریا
Волна
موج
Песок
شن
Закат
غروب
Остров
جزیره
Озеро
دریاچه
Океан
اقیانوس
Порт
بندر
Залив
خلیج
Побережье
ساحل
Прилив
مد
Отлив
جزر
Полотенца
حوله