درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 79 غذایی: مقدار و ظروف

واژگان

بطری
Бутылка
شیشه
Кувшин
قوطی
Банка
جعبه
Коробка
کیسه
Мешок
کیف
Сумка
کمی بیشتر
Немного больше
بیشتر
Больше
بخشی
Часть
کمی
Немного
بیش از حد
Слишком много