فارسی روسی درس 77 واژگان

روسی :: درس 77. غذایی: غذاهای دریایی

loading

واژگان :: روسی فارسی

Рыба
ماهی
Моллюск
حلزون صدف دار
Окунь
بم
Лосось
ماهی آزاد
Омар
خرچنگ دریایی
Краб
خرچنگ
Мидия
صدف دو کپه ای
Устрица
صدف
Треска
ماهی کاد
Вонголе
گوشت صدف
Креветка
میگو
Тунец
ماهی تن
Форель
ماهی قزل آلا
Камбала
تنها
Акула
کوسه ماهی