درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 69 غذایی: فروشگاه مواد غذایی غذا

واژگان

فروشگاه مواد غذایی
Продовольственный магазин
فروشگاه مواد غذایی باز است
Продовольственный магазин открыт
بسته
Закрыто
سبد خرید
Магазинная тележка
سبد
Корзина
آیا برنج دارید؟
Есть ли у вас рис?
خرید
Купить
پرداخت
Платить
در کدام راهرو است؟
В каком проходе?
قصابی
Мясной магазин
نانوایی
Булочная
آب کجا است؟
Где вода?
پختن
Готовить
صرف شام با خانواده
Ужинать с семьей
من گرسنه هستم
Я голоден
چیدن میز
Накрывать на стол