فارسی روسی درس 69 واژگان

روسی :: درس 69. غذایی: فروشگاه مواد غذایی غذا

loading

واژگان :: روسی فارسی

Продовольственный магазин
فروشگاه مواد غذایی
Продовольственный магазин открыт
فروشگاه مواد غذایی باز است
Закрыто
بسته
Магазинная тележка
سبد خرید
Корзина
سبد
Есть ли у вас рис?
آیا برنج دارید؟
Купить
خرید
Платить
پرداخت
В каком проходе?
در کدام راهرو است؟
Мясной магазин
قصابی
Булочная
نانوایی
Где вода?
آب کجا است؟
Готовить
پختن
Ужинать с семьей
صرف شام با خانواده
Я голоден
من گرسنه هستم
Накрывать на стол
چیدن میز