درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 65 رستوران: غذا چطور است؟

واژگان

آیا می توانید برای من میوه بیاورید؟
Принесите, пожалуйста, фрукты.
این کثیف است
Это грязная
آیا می توانید به من آب بیشتری بدهید؟
Можно воды, пожалуйста?
خوشمزه بود
Это было вкусно
کیفیت بهتر
Лучшего качества
آیا تند است؟
Это острое?
آیا ماهی تازه است؟
Рыба свежая?
آیا آنها شیرین است؟
Они сладкие?
ترش
Кислый
غذا سرد است
Еда холодная
این سرد است
Это холодное