فارسی روسی درس 65 واژگان

روسی :: درس 65.رستوران: غذا چطور است؟

loading

واژگان :: روسی فارسی

Принесите, пожалуйста, фрукты.
آیا می توانید برای من میوه بیاورید؟
Это грязная
این کثیف است
Можно воды, пожалуйста?
آیا می توانید به من آب بیشتری بدهید؟
Это было вкусно
خوشمزه بود
Лучшего качества
کیفیت بهتر
Это острое?
آیا تند است؟
Рыба свежая?
آیا ماهی تازه است؟
Они сладкие?
آیا آنها شیرین است؟
Кислый
ترش
Еда холодная
غذا سرد است
Это холодное
این سرد است