فارسی روسی درس 63 واژگان

روسی :: درس 63. رستوران: سر میز

loading

واژگان :: روسی فارسی

Напиток
نوشابه
Со льдом
با یخ
Ложка
قاشق
Нож
چاقو
Вилка
چنگال
Стакан
لیوان
Тарелка
بشقاب
Блюдце
نعلبکی
Чашка
فنجان
Мне нужна салфетка
من نیاز به یک دستمال سفره دارم
Мне не нужен перец
من فلفل را نمی خواهم
Перечница
فلفل دان
Передайте, пожалуйста, соль.
آیا می توانید نمکدان را به من بدهید؟
Солонка
نمکدان