فارسی روسی درس 56 واژگان

روسی :: درس 56. گشت و گذار: مکانها

loading

واژگان :: روسی فارسی

Вулкан
آتشفشان
Каньон
دره عمیق و باریک
Лес
جنگل
Горный хребет
رشته کوه
Джунгли
جنگل
Река
رودخانه
Полуостров
شبه جزیره
Пляж
ساحل
Болото
مرداب
Гора
کوه
Холм
تپه
Озеро
دریاچه
Пустыня
بیابان
Водопад
آبشار