درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 54 در اطراف شهر: در بار

واژگان

آیا من می توانم برای شما یک نوشیدنی بخرم؟
Могу я угостить вас напитком?
آیا ورودیه باید بپردازم؟
Есть входная плата?
آبجو، لطفا
Пиво, пожалуйста
من یک لیوان شراب قرمز می خواهم
Я хотел бы бокал красного вина
چه نوع از آبجو؟
Какой вид пива?
شراب سفید
Белое вино
من نیاز به یک نوشیدنی دارم
Мне нужно выпить
آیا می خواهید برقصید؟
Не хочешь потанцевать?
بله، میخواهم برقصم
Да, я хочу танцевать
من نمی خواهم برقصم
Я не хочу танцевать
من نگران هستم
Я беспокоюсь
من نمی توانم پدرم را پیدا کنم
Я не могу найти моего папу
من گم شده ام
Я потерялся
لطفا برای من صبرکنید
Пожалуйста, подождите меня
من به پلیس نیاز دارم
Мне нужна полиция
کمک!
Помогите!