فارسی روسی درس 54 واژگان

روسی :: درس 54. در اطراف شهر: در بار

loading

واژگان :: روسی فارسی

Могу я угостить вас напитком?
آیا من می توانم برای شما یک نوشیدنی بخرم؟
Есть входная плата?
آیا ورودیه باید بپردازم؟
Пиво, пожалуйста
آبجو، لطفا
Я хотел бы бокал красного вина
من یک لیوان شراب قرمز می خواهم
Какой вид пива?
چه نوع از آبجو؟
Белое вино
شراب سفید
Мне нужно выпить
من نیاز به یک نوشیدنی دارم
Не хочешь потанцевать?
آیا می خواهید برقصید؟
Да, я хочу танцевать
بله، میخواهم برقصم
Я не хочу танцевать
من نمی خواهم برقصم
Я беспокоюсь
من نگران هستم
Я не могу найти моего папу
من نمی توانم پدرم را پیدا کنم
Я потерялся
من گم شده ام
Пожалуйста, подождите меня
لطفا برای من صبرکنید
Мне нужна полиция
من به پلیس نیاز دارم
Помогите!
کمک!