درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 53 در اطراف شهر: در خیابان

واژگان

خیابان
Улица
تقاطع
Перекресток
تابلوی راهنمایی
Дорожный знак
گوشه
Угол
چراغ راهنمایی
Светофор
عابر پیاده
Пешеход
خیابان
Авеню
پیاده رو
Тротуар
سرویس های بهداشتی
Туалеты
حمام
Ванная комната